Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Bologna Ders İçerikleri

 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ YARIYIL 10107 GENEL MUHASEBE          DERSİN İÇERİĞİ, Öğrenciye; Muhasebenin tanımı,özellikleri, Muhasebe de kullanılan belge ve defteri tanımak, hesap işleyiş ve kayıt yöntemleri ile dönem sonunda işletmelerin kar zarar hesaplarının tespit edilmesi ve mali tabloların  düzenleme bilgisinin kazandırılması. 10109 TEMEL HUKUK DERSİN İÇERİĞİ    Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, hukukun gerekliliği diğer sosyal kurallarla ilişkisi, yaptırım ve türleri, Kamu hukuku – Özel hukuk ayrımı; bu ayırım çerçevesinde hukukun dalları ve inceleme konuları, Türk yargı sistemi, yargı kuruluşları ve dava türleri, Hukuki olay , ilişki ve işlemler, hakların tasnifi, korunması, Medeni hukukun inceleme konuları(detay olarak), Serbest muhasebecilik ve Mali müşavirlik mevzuatı genel olarak. 10111 TİCARİMATEMATİK DERSİN İÇERİĞİ. Bu derste Yüzde Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kar Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirketlerle ilgili Hesaplamalar, Bileşim ve Alaşım Problemleri, Faiz Hesapları ve İskonto Hesaplamaları gibi konular işlenecektir. 10119 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Nefes Ses organları  Vurgu, Ulama, Tonlama Protokol konuşması, Bilgilendirme konuşması, Hazırlıksız konuşmak. 10115- GENEL İŞLETME DERSİN İÇERİĞİ - İşletme  tanımı, işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, işletmenin amaç ve kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, yönetimin fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, işletmenin Fonksiyonları: Üretim, Finans, Pazarlama, insan Kaynakları, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, AR – GE. 91101-TÜRK DİLİ I. DERSİN İÇERİĞİ – Türk Dili dersinde dil, kültür; dil-kültür ilişkisi, medeniyet-kültür farklılıkları, Türk Dilinin tarihi gelişimi, Dünya dilleri arasındaki yeri, ses özellikleri, cümle bilgisi; ağız, iive, lehçe; imla ve noktalama uygulamaları, yazılı ve sözlü kompozisyon türleri ve bu türler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.       91103- ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I. DERSİN İÇERİĞİ- Genel kavramlar, Türk İnkılabını hazırlayan iç ve dış sebepler, Büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri, XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti yenilik hareketleri, meşrutiyet dönemi,Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları, I. Dünya Savaşı öncesi gelişmeler, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi, cepheler, Çanakkale cephesi, Osmanlı Devleti’ni paylaşma projeleri,I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi,Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı,Kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvây-ı Milli’ye, Misâk-ı Millî ve TBMM’nin açılması       91125- YABANCI DİL II. İNGİLİZCE II Öğrencilere, İngilizce dilbilgisinin temel ve olumlu özelliklerini benimsetmek, gerekli kelime haznesini kazandırmak ve yazma-konuşma pratikleriyle, bilgilerini hayata geçirerek kendilerini ifade etme yeterliliği kazandırmak hedeflenmektedir. Okuduğunu ve dinlediğini anlama yetisi de bu ders kapsamında ele alınmaktadır. 10117- ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ-Öğrenciye araştırma yapma,bunu anlatabilme ve sunu yapma becerisi kazandırmak 10123- PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ-Bu ders pazar/pazarlama kavramlarını, pazarlama araştırmasını, toplam kalite yönetimini, ürün geliştirilmesini, pazarlama stratejilerini, satış tekliflerini, satış teşvik metotlarını, araştırma ve geliştirmeyi öğretmeye yöneliktir. 10125-OFİS PROGRAMALRI I. (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ:- Bu ders ile öğrencinin, bilişim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması              10127- İLK YARDIM    (SEÇ)  DERSİN İÇERİĞİ-İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak. 10131 MİKRO EKONOMİ DERSİN İÇERİĞİ-Mikro ekonomi, İktisadın mevcut durumu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa endüstri firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen derstir 10121 -ÇEVRE KORUMA   (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Çevre Yönetmelik Bilgisi, Atik Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik ikazları, işçi Sağlığı ve is Güvenliği Yönetmeliği. 10141 e- TICARET  (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, E-ticaret’in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını şekillendirmesi, E-ticaret’in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi, E-ticaret’in tarihi, E-ticaret’in ilk uygulamalarında yapılan hatalar, E-ticaret’in bugünkü kullanımı.           YARIYIL 10132- MAKRO EKONOMİ DERSİN İÇERİĞİ- Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunlar ile milli gelir teorileri incelenir. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir. Bu dersin temel amacı makroekonomi teorisine analitik bir bakış açısı getirmektir. Ulusal gelir hesaplamaları, tüketim ve tasarruf teorisi, yatırım harcamaları, enflasyon, işsizlik, ekonomik konjonktür ve ekonomik büyümenin dinamikleri, toplam talep ve toplam arz, para talebi, para ve maliye politikaları, kamu borcu ve bütçe açığı bu derste ele alınan konular arasındadır.  10130 GENEL MUHASEBE II. DERSİN İÇERİĞİ-Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. 10110- TİCARET HUKUKU DERSİN İÇERİĞİ- Bu derste temel olarak ticaret hukukunun üç dalı olan Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku konuları ele alınmaktadır. Ticaret hukukunun diğer alt dalları olan Sigorta Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku konularına ise haftalık ders saatinin yetersizliği nedeniyle girilemeyecektir. 91102 TÜRK DİLİ II. DERSİN İÇERİĞİ- Türk Dili dersinde dil, kültür; dil-kültür ilişkisi, medeniyet-kültür farklılıkları, Türk Dilinin tarihi gelişimi, Dünya dilleri arasındaki yeri, ses özellikleri, cümle bilgisi; ağız, şive, lehçe; imla ve noktalama uygulamaları, yazılı ve sözlü kompozisyon türleri ve bu türler üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 91104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II. DERSİN İÇERİĞİ- Başlıca ayaklanmalar, Sevr antlaşması, Kuvây-ı Milliye ve önemi, Ermeni sorunu, Millî mücadelenin savaş dönemi, Mudanya ateşkesi, Lozan barış antlaşması, Siyasal, Sosyal, Eğitim, Hukuk alanında yapılan inkılâplar, Çok Partili Hayata geçiş denemeleri, Şeyh Sait ayaklanması, Menemen olayı, Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Atatürk İlkeleri. 91126 YABANCI DİL II. (İNGİLİZCE) DERSİN İÇERİĞİ-   Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda Anlayabilme.Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.Alanında tercüme yapabilme.         95104 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE) (*) DERSİN İÇERİĞİ- - Öğrencilerimizin sektördeki uygulamaları yerinde görmelerini ve sektörel gelişmeleri yakından izlemelerini sağlamak,Almış oldukları teorik bilgileri, uygulama ile bütünleştirebilme özelliğini kazandırmak, Sahip oldukları bilgi zenginliği sonucunda özgüvenlerinin artmasının bir yansıması olarak, hızlı karar alabilme ve inisiyatif kullanabilme yetkinliğine kavuşmaları ile iş yaşamına hazır hale gelmelerini desteklemektir. 10114- ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II.(SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Öğrencinin  eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlayacak,Öğrenci eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak. 10116 MESLEK ETİĞİ.(SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Etik ve Ahlak Kavramları, Etik Sistemleri, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler, Meslek Etiği, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçları, Sosyal Sorumluluk 10118- KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ.(SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Bu derste öğrencilere çağdaş bir yönetim kavramı olan toplam kalite yönetim’inin felsefesi ve uygulamalarından söz edilmektedir.  Günümüz organizasyonlarında geleneksel yönetim tekniklerinden ziyade, modern  toplam kalite yönetimi uygulandığından öğrencilere karşılaştırmalı olarak  toplam kalite yönetimi araç ve  teknikleri hakkında  bilgi verilmektedir. 10120 İLETİŞİM.(SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Bu ders iletişim türü seçmeyi, sözlü, yazılı ve sözsüz iletişimi, etkin Türkçe kullanmayı, örgüt içi biçimsel ve biçimsel olmayan iletişimi öğretmeye yöneliktir.  10122-OFİS PROGRAMLARI II.(SEÇ). DERSİN İÇERİĞİ- Sunu oluşturmak Veri tabanı oluşturmak Veri tabanı rapor oluşturmak Web işlemleri yapmak 10124- SERBEST BÖLGELER.(SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ -Bu ders serbest bölgelerin tanımını, çeşitlerini, mevzuatını ve serbest bölgelerde dış ticaret uygulamalarını, kullanılan belgeleri, muhasebe uygulamalarını, vergi uygulamalarını, sosyal güvenlik uygulamalarını öğretmeye yöneliktir. 10140- KAMU MALİYESİ.(SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ: DERSİN İÇERİĞİ- Devletin mali yapısı, devletin gelir ve giderleri, gelir ve giderlerin bütçe aracılığı ile denkleştirilmesi ve devlet borçlanması,   III     YARIYIL 10205 MALİYET MUHASEBESİ DERSİN İÇERİĞİ-  7/A ve 7/B seçeneğine göre kayıt, İlk madde ve malzeme maliyeti, İşçilik maliyeti, Genel üretim maliyetleri, maliyet dağıtımları, Sipariş maliyet yöntemi, Safha maliyet yöntemi, Standart maliyet yöntemi, 10207 ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİN İÇERİĞİ- Bu ders ile öğrencinin şahıs şirketleri ile sermaye şirketlerini kavrayabilme, sermaye değişikliği,kar zarar dağıtımları gibi konuları kavramasını sağlar. 10211 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA: DERSİN İÇERİĞİ:% 20 Konunun Planlanması, % 60 Konunun Hazırlık Çalışmaları ve Yazıma Hazırlama. % 20 Konunun Anlatımı, 10251- FİNANSAL YÖNETİM  DERSİN İÇERİĞİ - Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, Finansal yönetim ve diğer disiplinler.  Oran analizi tekniği, Fon akım analizi, Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği. Statik ve dinamik analiz. Finansal planlama. Finansal planlama araçları .Finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler. Finansal plan türleri. Normal finansal planlar. Olağanüstü finansal planlar. Çalışma sermayesi analizi ve finansmanı. Nakit yönetimi, Alacakların yönetimi. Kredili satış politikası,stok yönetimi. Fon kaynaklarının maliyeti.  10253 PAKET PROGRAMLAR-I (MUHASEBE)  DERSİN İÇERİĞİ- Bu dersle öğrenci işletmenin ihtiyacı olan paket programı belirleyerek uygun programın temini konusunda görüş belirtir. Temin edilen programla bilanço esasına göre muhasebe kayıtlarını tutar. Raporları düzenler. 2 sınıf işletmelerin kayıtlarını işletme defterinde tutar raporlarını hazırlar. İşletmenin personelleri ile ilgili işlemlerini bilgisayar ortamında takip eder 10279 VERGİ HUKUKU (seç) DERSİN İÇERİĞİ- Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilendirme süreci, verginin tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil aşamaları ile  değerleme, amortisman uygulamaları, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları. 11259 DIŞTİCARET İŞLEMLERİ DERSİN İÇERİĞİ- Bu ders ticari belgeleri, taşıma belgelerini, dolaşım belgelerini, dış ticarette teslim şekilleri ile ödeme yöntemlerini, ihracat ve ithalat mevzuatını öğretmeye yöneliktir.   10263 SEKTÖR UYGULAMALARI(SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ-  Bu derste Öğrenci, öğretim görevlisi ile birlikte karar vererek dönem projesi veya sektör uygulaması yapacaktır. Dönem projesi seçeneğinde, Öğrenci ve Öğretim görevlisinin ortak olarak kararlaştırdığı, öğrencinin ilgi alanına göre bir proje gerçekleştirilir. Sektör uygulaması, öğretim görevlisinin tavsiye edeceği veya öğrencinin kendi imkanları ile temin ettiği, programla ilgili bir konuda hizmet veren şirketlerde haftada bir gün uygulama yapılacaktır. Öğrencinin şirkette yapacağı uygulama danışman öğretim görevlisi ve şirket yetkilisi ile ortaklaşa oluşturulan bir proje olacaktır 10265 GÜMRÜK İŞLEMLERİ(SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Bu ders gümrükle ilgili temel kavramları, gümrük mevzuatını, gümrük tarifelerini, eşyanın menşeini, eşyanın gümrük kıymetini, gümrük rejimlerini, gümrük beyan yöntemlerini ve eşyanın muayenesini öğretmeye yöneliktir 10267 BİLGİ YÖNETİMİ (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Veri-bilgi ile ilgili temel kavramları vererek, günlük yaşamda ve kurumlarda çalışanlar için bilginin ve bilgi yönetiminin önemini ortaya koymak, çeşitli alanlarda bilgi yönetim sistemleri örnekleri ile öğrencileri yaşama ve çalışma hayatına hazırlamak     10269 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ –Avrupa topluluklarının kuruluşu,Avrupa birliğinin yapısı, AET nin oluşumu, Avrupa birliğindeki parasal birliğin ortaya çıkışı, Avrupa birliğinde ortak politika, Avrupa birliğindeki gelişim sürecin deki antlaşmalar, Türkiye- Avrupa birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi, Tam üyelik başvurusu, Gümrük birliği, Türkiye’nin Avrupa birliği sosyal politikalarına uyumlaştırılması, Tam üyelik sürecinde Türkiye ve Türkiye -Avrupa birliği ekonomik ilişkiler   10283 BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ - Bu dersin amacı, ülkemizdeki bankaların müşterilerine verdikleri bankacılık ve dış ticaret hizmetlerini tanımak ve bankaların dış ticaretteki kambiyo uygulamalarını takip edebilmektir. 10281 BANKA MUHASEBESİ (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır. IV     YARIYIL   10206 MUHASEBE DENETİMİ DERSİN İÇERİĞİ- Bu derste muhasebe denetiminin genel kavramları, tarihi gelişimi, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim kontrol ve teknikleri, çalışma kâğıtları, denetim süreci ve aşamaları, denetim planlaması, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirilmesi, kontrol riski, istatistikî örnekleme teknikleri, varlık ve kaynak hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve mali tabloların denetlenmesi, denetim raporları ve denetim raporlarının yazımı işlenecektir. 10212 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMAII: DERSİN İÇERİĞİ:% 20 Konunun Planlanması, % 60 Konunun Hazırlık Çalışmaları ve Yazıma Hazırlama. % 20 Konunun Anlatımı, 10234 MALİ TABLOLAR ANALİZİ DERSİN İÇERİĞİ- Bu ders temel mali tablo, ek mali tablo düzenlemeyi ve mali analiz yapmayı öğretmeye yöneliktir.     Programda firma kurup ayarlamalarını yapar. Paket programda bilanço esasına göre muhasebe kayıtlarını yapar. Paket programdan mali tabloları ve raporları alır.       1010250  Paket Programlar II. DERSİN İÇERİĞİ: Bu derste stok işlemleri, cari hesap, çek senet işlemleri, Banka işlemleri, defter ve dökümleri (yevmiye, defteri kebir-Kasa defteri -mizan) işlemlerini yapabilme, dönem sonu işlemleri ve kapanış işlemlerini yapmaya yöneliktir.        10252 TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERSİN İÇERİĞİ- Türk vergi sistemi, Gelir vergisi kanunu, Kurumlar vergisi kanunu, Katma değer vergisi kanunu, Özel tüketim vergisi kanunu, Gümrük vergisi kanunu, Veraset ve intikal vergisi kanunu, Banka sigorta muamele vergisi kanunu, damga vergisi kanunu,Ticari ve zirai kazançlarda muafiyet istisna,  vergi sorumluluğu ve mükellefliği, beyanname düzenleme öğretilecektir.   10254 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSİN İÇERİĞİ İş hukuku kavramı, gelişimi ve kaynakları, İş hukukunun temel kavramları.İş kanununun uygulama alanı, iş sözleşmesi tanımı, unsurları, özellikleri ve türleri, İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan borçlar,İş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları, Çalışma ve dinlenme süreleri, Sendika ve konfederasyon kavramları, sendika hürriyeti, sendikaların kuruluş ve işleyişi, üyelik, güvenceler, faaliyetler, gelir ve giderler, faaliyetlerin durdurulması ve sona ermesi, Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri ve uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları, Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, Sosyal güvenlikten sağlanan yararlar, sosyal gelirler ve sosyal güvenliğin finansmanı, Sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, yöntemleri ve karşılanan riskler 10256- DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ DERSİN İÇERİĞİ- Bu ders ile öğrencinin dış ticaret muhasebe sistemini oluşturarak ithalat ve ihracat muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır. 10260-SEKTÖR UYGULAMALRI II. (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ-  Mesleki etik değerlere uymak, İşletme yönetimi konusunda çalıştığı insanlarla birlikte hareket etmek, Teknolojik cihazları kullanmak, Bilgisayar büro programlarını kullanmak, Bilgisayar muhasebe kayıtlarının yapılmasına yardımcı olmak, Sektörün kamu ve özel kesim ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak, 10264 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Bu derste finansal kuruluşlar ve finansal yatırım araçları ele alınmaktadır. Finansal yatırımlar dersinde, piyasalar, hisse senetleri piyasası, tahvil piyasası, hisse senedi, tahvil, repo, İMKB, borsa, forex piyasaları gibi önemli konular bulunmaktadır. 10266-GİRİŞİMCİLİK (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ- Girişimcilik özelliklerinin sıralanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri. Girişimcilerin işletme Kurma Süreci. iş planı kavramı ve öğeleri pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan. 10248 TİCARİ VE MALİ BELGELER (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ - Öğrenciye, Ticari ve mali belgeleri tanıtabilmek, Sosyal Güvenlik kurumlarına karşı sorumlulukları, Vergi dairesine karşı sorumlulukları, Belediye, Çalışma bakanlığı,  Ticaret ve Sanayi odaları veya mesleki teşekküllerle ilgili yazışma ve sorumlulukları kavratabilmek. Tutulan defterleri , beyannameleri, yazışma şekillerini ve belgelerin Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi usul Kanununa  göre arşivlenmesi ilkelerini kavramasını sağlamak 10290 TOPLANTI YÖNETİMİ (SEÇ)   DERSİN İÇERİĞİ - Toplantı, Toplantının iletilmesi, Toplantıda kullanılacak materyaller, Toplantı mekanını toplantıya uygun şekilde düzenlemek, Toplantı sırasında katılımcıların soru ve cevaplarını not almak, Toplantı tutanak ve kararlarını katılımcılara ulaştırmak, Periyodik faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çalışanlarla toplantı düzenleme, Toplantıda alınan kararları yöneticiye iletme, Kriz değerlendirme toplantısı. 10292 KONAKLAMA MUHASEBESİ (SEÇ) Konaklama İşletmeleri Organizasyonu ve Muhasebe İşlemleri, Konaklama İşletmelerinde Resepsiyon-Muhasebe, konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Bölümü-Muhasebe, Konaklama İşletmelerinde İşçilik ve Ücretler. % 20 Oda ve Yemek Maliyetinin ve Satış Fiyatının Tespiti, 10294 BİLGİSAYAR MUHASEBE YAZILIMLARI (SEÇ) DERSİN İÇERİĞİ Stok, Stok programları, Cari hesap kartları, Cari hesap programı, Çek ve senetler, Çek senet programı, Banka, Banka işlemleri, Kasa işlemleri, Kasada banka ve cari Kasada fatura.                  

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı